Máte zájem? Zavoláme vám zpět.

Odesílám...
Došlo k chybě při odesílání.
Zkuste později nebo nás kontaktujte e-mailem.

Obchodní podmínky

Obecné ustanovení

 1. Kontaktní údaje
  Název: Geton s.r.o.
  Sídlo: Borského 989/1, Praha 5, 152 00:
  IČ: 27075702
  Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 94435
  Telefon: 00 420 777 648 649; 00 420 605 168 561
  Email: info@geton.cz
  Kontaktní adresa: Hrusická 2617/3a, 141 00 Praha 4
  Provozní doba: 8 – 17 hod.

 2. Informace
  Dodávaná zařízení splňují zákonné evropské normy, CE certifikaci. Zařízení jsou kompatibilní s českými normami dle příslušných prohlášení výrobce o shodě.

 3. Způsoby platby:

  • převodem z účtu
  • platba na dobírku při převzetí zboží

  Prodávající dodá zboží kupujícímu po potvrzení objednávky kompletní, podle individuální dohody. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí překontroloval. Zboží je až do úplného zaplacení výhradním majetkem firmy Geton s.r.o. se všemi právy, která z výhradního vlastnictví vyplývají dle zákonných norem platných na území ČR.

  Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení, certifikáty a návody k užívání, poskytne prodávající kupujícímu při dodání zboží.

 4. Cena a způsob doručení:

  • osobní předání na místě dle dohody
  • doručovatelskou službou

  Ceny jsou prezentovány bez DPH i včetně DPH. Cena za doručení zboží je samostatně.

  Cenu je možné stanovit podle individuálně sjednaných podmínek (jedná se o množstevní slevy a podobně).

 5. Záruky na zboží

  Záruka na namontované zařízení firmou Geton s.r.o.
  Záruka na namontované zařízení firmou Geton s.r.o. je poskytována v délce 24 měsíců od data předání zařízení kupujícímu. Týká se klimatizačního zařízení, které je dodáváno včetně montáže a zprovoznění zařízení.

  Záruka se však nevztahuje na vady vzniklé za provozu zařízení, při kterém nebyly prováděny pravidelné servisní prohlídky spojené s kontrolou a čištěním zařízení s četností minimálně 2x ročně (s přihlédnutím k místním podmínkám provozu, namáhání a znečištění zařízení).

  Záruka při dodávce zařízení bez montáže
  Záruka na dodané zařízení firmou Geton s.r.o. je poskytována v délce 24 měsíců od data předání zařízení objednateli, pokud výrobce, nebo dodavatel neposkytne záruku delší.

  Záruka společnosti Geton s.r.o. bude dodržena za předpokladu, že se s výrobkem zachází v souladu s jeho určením a návodem k obsluze.

  Neodborným zásahem nebo použitím jiného příslušenství nemůže být záruka uplatněna.

 6. Spediční služba
  V případě dodávky zboží je možnost zaslat kamkoliv do místa určení na území EU, ve spolupráci se smluvními spedičními firmami. Poplatky za spediční služby hradí prodávající.

  Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda transportní obal nevykazuje poškození a ověřit, že dodané zboží je v pořádku. V případě zjištěného poškození, je kupující povinen ihned informovat prodávajícího.

 7. Odstoupení od smlouvy a reklamace
  Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Toto ustanovení se nevztahuje na zboží, které bylo upraveno, nebo přizpůsobeno dle požadavků kupujícího. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

  Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady. Nelze-li vadu odstranit, lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

  Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

  Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

  Prodávající je povinen bezodkladně rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

  Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

 8. Ochrana osobních údajů
  Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů za účelem plnění předmětu smlouvy.

  Osobní údaje, které uvede kupující při nákupu jsou naprosto důvěrné a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám. Osobní údaje budou použity jen pro nezbytně nutné úkony spojené s vyřízením objednávky.

 9. Ostatní
  Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

  Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.